Thông tin hồ sơ
Doanh nghiệp loại: Tổ chức cá nhân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP ANGKOR BANANA
Mô tả doanh nghiệp:
Logo / Hình ảnh: photo
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Campuchia
Địa chỉ website:
Điện thoại: 0978179445
Địa điểm:
Từ ngày: 2019-08-13 07:05:16
Nhà tuyển dụng: Angkor Banana


Bạn đang ở: SVDN